Tag: DatukBandarDBKU

KUCHING, 1 Sept: Ex-Sapit Datuk Bandar Kaunsil Mengeri Kuching Selatan (MBKS), Hilmy Othman sehari tu tadi udah mujur angkat sumpah nyadi Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara (DBKU) ke baru.